Kallelse till årsmöte i Ekeby tomtägareförening 2018-09-02 klockan 11:00 i Husby skola

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Är mötet utlyst i tid?
7. Årsberättelse och föregående mötesprotokoll
8. Kassaredovisning
9. Revisionsberättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet
11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter
12.Val av kommitéledarmöter
Förnyelse av existerande bryggkomiteen och att den ska bestå av:
Sonny Lindgren
Herbert Saak
Ulf Smitt

13. Sommarvatten till alla. Efter den torra våren och försommaren väcker vi frågan om sommarvatten till alla hushåll. I stort sett finns hela ledningssystemet på plats. 21 medlemmar av cirka 60 är med.

14. Rallvägen har alltid legat på föreningens bord. Spettvägen borde också ingå, då den är både genomfartsled och alla lastbilar till Rallvägens nedre del leds via GPS över Spettvägen. Där de ofta fastnar på elledningen.

15. Bryggsituationen, vad har hänt sedan förra årsmötet.

16. Röstning för eller emot ombildande till samfällighetsförening.
På stämman 2017 röstade vi för att göra om tomtägareföreningen till en samfällighetsförening. För att förslaget skall vinna laga kraft så röstar vi återigen för eller emot detta förslag.
Den stora skillnaden mellan den tomtägareförening som vi har idag och en samfällighetsförening är att i en samfällighetsförening är medlemskap tvingande, så då är inte längre medlemskap frivilligt för alla fastigheter som ligger inom föreningens fastighet. Det kan ses som både possitivt när alla ska vara med och dela på kostnader och negativt om man bara är sommarboende och inte nyttjar området så mycket. I en samfällighetsförening bestämmer medlemmarna fortfarande hur hög årsavgiften skall vara och det fungerar precis som nu med en styrelse som förvaltar föreningen efter de beslut som tas på stämman. Det är lantmäteriet som handhar förättningen och just nu är väntetiden 2 år från ansökningsdag tills man får en handläggare. Kostanden är svår att uppskatta då det beror på hur många timmar lantmäteriet behöver lägga ner med att kalla alla medlemmar till möte osv. En grov uppskattning är att det ligger mellan 30 000 kr till 50 000 kr.
Enligt stadgarna skall frågan röstas igenom på två efterföljande ordinarie stämmor.
17. Beslut om medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 1000:- per fastighet och år. Båtavgift för dem som har en båtplats föreslås vara oförändrad med 300:-
18. Övriga frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *