Höststäddag söndag 27 oktober kl 10.00

Höst

Sömdag den 27 oktober är det dags för hösten städdag.

Nu är det dags för gemensamt arbete igen. Vi samlas nere på badstranden klockan 10.00 söndagen den 27 oktober.

Denna gång ska vi främst rensa sly vid stranden och ”Futten”

Medtag gärna röjsågar, sekatörer, krattor och andra verktyg som kan behövas för ändamålet.

Efter avslutat arbete grillar vi korv nere vid stranden.

Hoppas vi syns 27 oktober.

Hälsningar

Styrelsen

 

Kallelse till årsmöte i Ekeby tomtägareförening 2019-09-01 klockan 11:00 i Husby skola

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justeringspersoner

6. Är mötet utlyst i tid?

7. Årsberättelse och föregående mötesprotokoll

8. Kassaredovisning

9. Revisionsberättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet

11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter

12. Val av kommitéledarmöter

Förnyelse av existerande bryggkomiteen.

13. Beslut om medlemsavgift.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är oförändrad på 1000:- per fastighet och år. Båtavgift för dem som har en båtplats föreslås vara oförändrad med 300:-

14. Inkomna motioner

15. Övriga frågor

 

  

Motioner:

 

Vi, Monica o Sten Nyberg fastighet 4:56, anser att Herbert Saak och Sony Lindgren skall fä ersättning för utlägg av utförd reparation/underhåll av Spettvägen för tiden 2018/2019 upptill 20.000:- kronor.

 

Enligt årsmötesbeslut skall 20.000:- kronor avsättas vartannat år till reparation/underhåll av Spettvägen.

Underhållet/reparationen gjordes i samband med att viss maskinell utrustning redan fanns på plats.

 

Munsö den 18 juli 2019

Monica Nyberg,  Sten Nyberg

 

 

 

Hej,
Med anledning av att det visat sig att reparationerna av Spettvägen kommer att kosta betydligt mer än vad som kunnat förutses vill jag härmed lägga en motion till årsstämman om att vi omprövar/skrotar beslutet om att föreningen skall lägga pengar på detta framöver (20000 kr / vartannat år).
Mvh
Frej Öster
4:60

Vårstäddag

Vaar

Lördagen den 27 APRIL

KLOCKAN 10.00

Samlas vi OBS!! nere på badstranden. När vi är färdiga grillar vi som vanligt korv och umgås en liten stund.

 

Denna gången jobbar vi främst med badstranden och båtbryggeområdet inför sommaren, men blir vi många så rör vi oss uppåt längs rallvägen och röjer sly på båda sidor av vägen. Vi kommer att klippa sly, klippa och trimma gräs och kratta upp gammal vass som har spolats upp på stranden.

Medtag gärna röjsågar, grästrimrar, sekatörer, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om det finns någon som har en fyrhjuling med vagn så vi kan köra riset till majbrasan.

Varmt välkomna till en härlig förmiddag tillsammans med alla grannar önskar styrelsen!

Vaar2

Höststäddag Lördag 27 oktober 11:00

Höst

Lördagen den 27 oktober är det dags för hösten städdag.

Vi samlas nere på badstranden klockan 11.00 lördagen den 27 oktober.
Då kommer vi att lägga mest krut på att röja sly mellan vattnet och gräsytan och i slänten mellan gräsytan och Rallvägen i området runt badstranden samt båtbryggorna.
När vi har jobbat färdigt grillar vi som vanligt korv.

Medtag sekatörer, trädgårdssågar, grensaxar, krattor, trimrar och röjsågar.

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma då det har hunnit växa på sig ganska mycket. Ju mer vi kan göra själva är bra, så vi slipper vi köpa in de tjänsterna.

Vi hoppas att vi ses,
väl mött
Styrelsen!

Kallelse till årsmöte i Ekeby tomtägareförening 2018-09-02 klockan 11:00 i Husby skola

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Är mötet utlyst i tid?
7. Årsberättelse och föregående mötesprotokoll
8. Kassaredovisning
9. Revisionsberättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet
11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter
12.Val av kommitéledarmöter
Förnyelse av existerande bryggkomiteen och att den ska bestå av:
Sonny Lindgren
Herbert Saak
Ulf Smitt

13. Sommarvatten till alla. Efter den torra våren och försommaren väcker vi frågan om sommarvatten till alla hushåll. I stort sett finns hela ledningssystemet på plats. 21 medlemmar av cirka 60 är med.

14. Rallvägen har alltid legat på föreningens bord. Spettvägen borde också ingå, då den är både genomfartsled och alla lastbilar till Rallvägens nedre del leds via GPS över Spettvägen. Där de ofta fastnar på elledningen.

15. Bryggsituationen, vad har hänt sedan förra årsmötet.

16. Röstning för eller emot ombildande till samfällighetsförening.
På stämman 2017 röstade vi för att göra om tomtägareföreningen till en samfällighetsförening. För att förslaget skall vinna laga kraft så röstar vi återigen för eller emot detta förslag.
Den stora skillnaden mellan den tomtägareförening som vi har idag och en samfällighetsförening är att i en samfällighetsförening är medlemskap tvingande, så då är inte längre medlemskap frivilligt för alla fastigheter som ligger inom föreningens fastighet. Det kan ses som både possitivt när alla ska vara med och dela på kostnader och negativt om man bara är sommarboende och inte nyttjar området så mycket. I en samfällighetsförening bestämmer medlemmarna fortfarande hur hög årsavgiften skall vara och det fungerar precis som nu med en styrelse som förvaltar föreningen efter de beslut som tas på stämman. Det är lantmäteriet som handhar förättningen och just nu är väntetiden 2 år från ansökningsdag tills man får en handläggare. Kostanden är svår att uppskatta då det beror på hur många timmar lantmäteriet behöver lägga ner med att kalla alla medlemmar till möte osv. En grov uppskattning är att det ligger mellan 30 000 kr till 50 000 kr.
Enligt stadgarna skall frågan röstas igenom på två efterföljande ordinarie stämmor.
17. Beslut om medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 1000:- per fastighet och år. Båtavgift för dem som har en båtplats föreslås vara oförändrad med 300:-
18. Övriga frågor

Vårstäddag

Bild

 

SÖNDAGEN DEN 29 APRIL

KLOCKAN 11.00

Samlas vi OBS!! nere på badstranden.
När vi är färdiga grillar vi som vanligt korvoch
umgås en liten stund

V1
Denna gången lägger vi all insats på badstranden och båtbryggeområdet inför sommaren. Vi kommer att klippa sly, trimma gräs och kratta upp gammal vass som har spolats upp på stranden.

Medtag gärna röjsågar, grästrimrar, sekatörer, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om det finns någon som har en fyrhjuling med vagn så vi kan köra riset till majbrasan.

Varmt välkomna till en härlig förmiddag tillsammans med alla grannar önskar styrelsen!

V2

Höststäddag – Lördag 21 Oktober 11:00

Höst

Samlas vi vid brevlådorna vid futten. När vi är färdiga samlas vi som vanligt nere vid badstranden och grillar korv.

Denna gången så lägger vi mest krut på att röja sly och trimma vägkanten längs Rallvägen som vi alla använder, när vi tar oss ner till bad och båtplatser. Vi kommer även klippa och trimma gräset på badstranden en sista gång. Är vi tillräckligt många så börjar vi röja sly i kärret för att fortsätta att hålla den ytan öppen för att förbättra sikten för alla trafikanter på vägen.

Medtag gärna röjsågar, grästrimrar, sekatörer, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om det finns någon som har en fyrhjuling med vagn så vi kan köra ris längs rallvägen ner till badstranden.

 

Varmt välkomna till en härlig förmiddag tillsammans med alla grannar önskar styrelsen!

Midsommar 2017

Ekeby tomtägarförening inbjuder till midsommarfirande i badviken fredag 23/6. Klockan 12:00 börjar vi klä midsommarstången. Ta med alla dina vänner, matsäck och en hög med blommor samt björkris! När midsommarstången är rest ca 13:00 äter vi gemensamt den medhavda matsäcken i närheten av stången.

DCF 1.0