Höststäddag Lördag 27 oktober 11:00

Höst

Lördagen den 27 oktober är det dags för hösten städdag.

Vi samlas nere på badstranden klockan 11.00 lördagen den 27 oktober.
Då kommer vi att lägga mest krut på att röja sly mellan vattnet och gräsytan och i slänten mellan gräsytan och Rallvägen i området runt badstranden samt båtbryggorna.
När vi har jobbat färdigt grillar vi som vanligt korv.

Medtag sekatörer, trädgårdssågar, grensaxar, krattor, trimrar och röjsågar.

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma då det har hunnit växa på sig ganska mycket. Ju mer vi kan göra själva är bra, så vi slipper vi köpa in de tjänsterna.

Vi hoppas att vi ses,
väl mött
Styrelsen!

Kallelse till årsmöte i Ekeby tomtägareförening 2018-09-02 klockan 11:00 i Husby skola

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Är mötet utlyst i tid?
7. Årsberättelse och föregående mötesprotokoll
8. Kassaredovisning
9. Revisionsberättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet
11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter
12.Val av kommitéledarmöter
Förnyelse av existerande bryggkomiteen och att den ska bestå av:
Sonny Lindgren
Herbert Saak
Ulf Smitt

13. Sommarvatten till alla. Efter den torra våren och försommaren väcker vi frågan om sommarvatten till alla hushåll. I stort sett finns hela ledningssystemet på plats. 21 medlemmar av cirka 60 är med.

14. Rallvägen har alltid legat på föreningens bord. Spettvägen borde också ingå, då den är både genomfartsled och alla lastbilar till Rallvägens nedre del leds via GPS över Spettvägen. Där de ofta fastnar på elledningen.

15. Bryggsituationen, vad har hänt sedan förra årsmötet.

16. Röstning för eller emot ombildande till samfällighetsförening.
På stämman 2017 röstade vi för att göra om tomtägareföreningen till en samfällighetsförening. För att förslaget skall vinna laga kraft så röstar vi återigen för eller emot detta förslag.
Den stora skillnaden mellan den tomtägareförening som vi har idag och en samfällighetsförening är att i en samfällighetsförening är medlemskap tvingande, så då är inte längre medlemskap frivilligt för alla fastigheter som ligger inom föreningens fastighet. Det kan ses som både possitivt när alla ska vara med och dela på kostnader och negativt om man bara är sommarboende och inte nyttjar området så mycket. I en samfällighetsförening bestämmer medlemmarna fortfarande hur hög årsavgiften skall vara och det fungerar precis som nu med en styrelse som förvaltar föreningen efter de beslut som tas på stämman. Det är lantmäteriet som handhar förättningen och just nu är väntetiden 2 år från ansökningsdag tills man får en handläggare. Kostanden är svår att uppskatta då det beror på hur många timmar lantmäteriet behöver lägga ner med att kalla alla medlemmar till möte osv. En grov uppskattning är att det ligger mellan 30 000 kr till 50 000 kr.
Enligt stadgarna skall frågan röstas igenom på två efterföljande ordinarie stämmor.
17. Beslut om medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 1000:- per fastighet och år. Båtavgift för dem som har en båtplats föreslås vara oförändrad med 300:-
18. Övriga frågor

Vårstäddag

Bild

 

SÖNDAGEN DEN 29 APRIL

KLOCKAN 11.00

Samlas vi OBS!! nere på badstranden.
När vi är färdiga grillar vi som vanligt korvoch
umgås en liten stund

V1
Denna gången lägger vi all insats på badstranden och båtbryggeområdet inför sommaren. Vi kommer att klippa sly, trimma gräs och kratta upp gammal vass som har spolats upp på stranden.

Medtag gärna röjsågar, grästrimrar, sekatörer, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om det finns någon som har en fyrhjuling med vagn så vi kan köra riset till majbrasan.

Varmt välkomna till en härlig förmiddag tillsammans med alla grannar önskar styrelsen!

V2

Höststäddag – Lördag 21 Oktober 11:00

Höst

Samlas vi vid brevlådorna vid futten. När vi är färdiga samlas vi som vanligt nere vid badstranden och grillar korv.

Denna gången så lägger vi mest krut på att röja sly och trimma vägkanten längs Rallvägen som vi alla använder, när vi tar oss ner till bad och båtplatser. Vi kommer även klippa och trimma gräset på badstranden en sista gång. Är vi tillräckligt många så börjar vi röja sly i kärret för att fortsätta att hålla den ytan öppen för att förbättra sikten för alla trafikanter på vägen.

Medtag gärna röjsågar, grästrimrar, sekatörer, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om det finns någon som har en fyrhjuling med vagn så vi kan köra ris längs rallvägen ner till badstranden.

 

Varmt välkomna till en härlig förmiddag tillsammans med alla grannar önskar styrelsen!

Midsommar 2017

Ekeby tomtägarförening inbjuder till midsommarfirande i badviken fredag 23/6. Klockan 12:00 börjar vi klä midsommarstången. Ta med alla dina vänner, matsäck och en hög med blommor samt björkris! När midsommarstången är rest ca 13:00 äter vi gemensamt den medhavda matsäcken i närheten av stången.

DCF 1.0

Klippning av gräset vid badviken 2017

klippninggräsklippare

 

Vecka Gräsklippning
20 Gisela Liljequist
21 Julia o. Rasmus
22 Bengt Sten
23 Frej Öster
24 Kalle/Karin
25 Sten Nyberg
26 Uffe Smith
27 Niklas Bruske
28 Catrine Ericson
29 Magnus Dåderman
30 Martin Strömgård
31 Jimmy Ehrnlund
32 Familjen Lindblad
33 Pelle Lindkvist
34 Herbert Saak
35 Sonny
36 Svend Erik Enger
37 Anders Hjalmarsson
38 PU Klintberg
39 Richard Ericsäter
40 Leif Lövendal

Vårstäddag

Lördagen den 29 april klockan 11.00 samlas vi vid brevlådorna vid futten. När vi är klara så samlas vi som vanligt på badplatsen och grillar korv.

Vårstaddag

Vi fokuserar på två områden; badplatsen och Rallvägen. På badplatsen så skall gräset trimmas och klippas kort för att underlätta för kommande gräsklippning under sommaren. Längs Rallvägen så röjer vi sly upp till två meter in från vägen där det går. Medtag röjsågar, grästrimrar, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om någon har möjlighet någon rejäl gräsklippare.

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma så vi alla kan hjälpas åt att hålla vårt område i ett gott skick!

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN ANGÅENDE
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

När vi har städat färdigt och grillar korv nere vid badstranden kommer styrelsen informera om frågan angående om vi skall bilda samfällighetsförening eller inte. Styrelsen önskar ge medlemmarna information för att på årsstämman i år kunna göra en mer rättvis omröstning om detta.

Väl mött, Styrelsen!