Kallelse till årsmöte i Ekeby tomtägareförening 2019-09-01 klockan 11:00 i Husby skola

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justeringspersoner

6. Är mötet utlyst i tid?

7. Årsberättelse och föregående mötesprotokoll

8. Kassaredovisning

9. Revisionsberättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet

11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter

12. Val av kommitéledarmöter

Förnyelse av existerande bryggkomiteen.

13. Beslut om medlemsavgift.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är oförändrad på 1000:- per fastighet och år. Båtavgift för dem som har en båtplats föreslås vara oförändrad med 300:-

14. Inkomna motioner

15. Övriga frågor

 

  

Motioner:

 

Vi, Monica o Sten Nyberg fastighet 4:56, anser att Herbert Saak och Sony Lindgren skall fä ersättning för utlägg av utförd reparation/underhåll av Spettvägen för tiden 2018/2019 upptill 20.000:- kronor.

 

Enligt årsmötesbeslut skall 20.000:- kronor avsättas vartannat år till reparation/underhåll av Spettvägen.

Underhållet/reparationen gjordes i samband med att viss maskinell utrustning redan fanns på plats.

 

Munsö den 18 juli 2019

Monica Nyberg,  Sten Nyberg

 

 

 

Hej,
Med anledning av att det visat sig att reparationerna av Spettvägen kommer att kosta betydligt mer än vad som kunnat förutses vill jag härmed lägga en motion till årsstämman om att vi omprövar/skrotar beslutet om att föreningen skall lägga pengar på detta framöver (20000 kr / vartannat år).
Mvh
Frej Öster
4:60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *